HỆ THỐNG MÁY TÍNH & NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH – BUỔI 12 | TS. NGUYỄN NHẬT NAM | ĐH BÁCH KHOA TP.HCMHỆ THỐNG MÁY TÍNH & NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH – BUỔI 12 | TS. NGUYỄN NHẬT NAM | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan cấu trúc luận lý số với transitor, cổng luận lý, mạch logic tổ hợp, các phần tử nhớ cơ bản, mạch logic tuần tự, kiến trúc máy tính với mô hình von Neumann; các cấp chuyển đổi từ cấp thiết bị tới cấp vấn đề; các kiểu dữ liệu số nguyên, số thực; các thao tác số học, thao tác luận lý, thao tác trên bit; bộ vi xử lý ảo LC-3 với đường truyền dữ liệu ở cấp vi kiến trúc của nó, ngôn ngữ máy, hợp ngữ với các lệnh thực thi, lệnh chuyển dữ liệu, lệnh điều khiển; các kiểu dữ liệu chuẩn, biến và các phép toán của ngôn ngữ C, các lệnh điều kiện: if_else, switch_case, các lệnh lặp: while, do_while, for, và một số lệnh khác: break, continue. Hàm, khai báo, hiện thực, ứng dụng, kiểm tra và bắt lỗi chương trình. Các cấu trúc dữ liệu tự xây dựng: struct, union, mảng và các ứng dụng của chúng với các giải thuật sắp xếp. Con trỏ, khai báo, hiện thực và ứng dụng với các giải thuật sắp xếp. Đệ quy và lập trình đệ quy.
#htmtnnlt
#hethongmaytinh
#hcmut

source

LUÂN HUỲNH TẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *