Duy linh Share || Mô hình chấp nhận công nghệMô hình chấp nhận công nghệ TAM do Davis (1989) đề xuất, đã đƣợc công
nhận rộng rãi là mô hình tin cậy và mạnh trong việc mô hình hóa hành vi chấp nhận sử dụng CN của ngƣời tiêu dùng. Gồm hai thành phần chính tác động đến dự định hành vi sử dụng là nhận thức sự hữu ích và nhận thức tính dễ sử dụng. TAM đƣợc thử nghiệm và chấp nhận một cách rộng rãi trong các nghiên cứu về lĩnh vực CNTT, đây đƣợc coi là mô hình có giá trị tiên đoán tốt.
#Dichvuthe#NHTMCP

source

Duy linh Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *